Ver­b­lijfs­in­for­ma­tie; ABC-map

A

Activiteiten en activiteitenbegeleiding

Binnen uw locatie worden verschillende activiteiten aangeboden. Elke locatie heeft zijn eigen activiteitenprogramma. Deze kunt u krijgen van uw activiteitenbegeleider of van een zorgmedewerker op de afdeling. Het programma staat ook in de huisbladen.

De activiteiten worden veelal begeleid door activiteitenbegeleiders, woon-/zorgbegeleiders en vrijwilligers. De activiteitenbegeleider stemt de activiteiten samen met u af op uw behoeften, wensen en gewoonten. U brengt in kaart wat u wilt doen, waaraan u wilt deelnemen en waar eventuele hulp bij de activiteit uit moet bestaan. Er zijn zowel individuele als groepsgerichte activiteiten. Deze kunnen plaatsvinden op de afdeling, maar ook daarbuiten.

Veel activiteiten zijn gericht op ontspanning, welzijn en participatie, al dan niet in contact met anderen. Hierbij kunt u onder meer denken aan puzzelen, spelletjes doen, samen koken, schilderen, zingen, muziek en bewegen of toneelvoorstellingen. Op sommige afdelingen is de activiteitenbegeleider onderdeel van het zorgteam en zijn activiteiten iets meer gericht op de afdeling (bijv. bij mensen met dementie). 

Administratie

Voor informatie en vragen over bijvoorbeeld financiën, rege­ling eigen bijdrage of verzekerin­gen kunt u terecht bij de administratie van Zorggroep Groningen. Dit kan via het algemene telefoonnummer (050) 535 41 00. Zorgmedewerkers kunnen u ook in contact stellen met iemand van de administratie.

Afval

Afval- en prullenbakken op kamers worden regelmatig geleegd. Daarnaast is er op iedere etage is een centrale ruimte waarin afvalcontainers staan. Hierin kunt u uw afval doen. Zorggroep Groningen doet aan gescheiden afvalinzameling. Er staan containers voor restafval, oud papier en glas.

Alarmering

Uw woning of appartement is aangesloten op een alarmeringssysteem. U kunt met behulp van uw hand- of halsbel iemand van de verzorging oproepen. Uitleg over de werking van de alarmbel krijgt u van een zorgmedewerker.

Alcoholgebruik

Binnen Zorggroep Groningen is alcohol toegestaan mits het gedrag wat hieruit voortvloeit niet voor medecliënten en medewerkers als storend wordt ervaren. Dit is ter beoordeling van de medewerkers van Zorggroep Groningen. Voor meer informatie zie de huisregels op onze website.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een tweemaandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het café vindt plaats in A.G. Wildervanck. Er staat altijd één onderwerp centraal. Het onderwerp wordt van tevoren aangekondigd op onze website.

Voor een actueel overzicht van de aankomende Alzheimer Cafés kunt u kijken op de website van Alzheimer Nederland.

Apotheek

Meer informatie vindt u onder de M van Medicatie.

Arts (specialisten ouderengeneeskunde)

Bij Zorggroep Groningen zijn artsen werkzaam. De groep artsen bestaat voor een belangrijk deel uit specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast werken er verpleegkundig specialisten, basisartsen, artsen in opleiding tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialisten, basisartsen en artsen in opleiding staan onder supervisie van de specialisten.

De specialist ouderengeneeskunde is onder meer verantwoordelijk voor het medisch beleid en behandeling voor zover dat op u van toepassing is. De arts kijkt samen met u naar de meest passende behandeling en schakelt zo nodig andere professionals in.

De artsen hebben ieder één of meerdere afdelingen onder hun hoede. Bij afwezigheid van de afdelingsarts neemt een collega-arts waar. 's Avonds, 's nachts en in het weekend wordt de waarneming verzorgd door artsen van organisatie ANW Nederland.

Audicien

Meer informatie vindt u onder de H van Hoorapparaten.

B

Batterijen

Oude batterijen kunt u in het winkeltje en/of bij de receptie inleveren. Daar staat een bak waar u ze in kwijt kunt.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat cliënten, bezoekers en medewerkers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich o.a. voordoen bij: brand, stormschade, gaslekkage, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, wateroverlast, bommelding of in opdracht van ‘bevoegd gezag’ (brandweer, politie e.d.). Ook kunnen zich ongevallen voordoen, die behandeling door een EHBO’er nodig maken.

Voor deze situaties is de Bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd. Met BHV wordt beoogd de direct nadelige gevolgen voor cliënten, bezoekers en medewerkers van ongevallen of brand zoveel mogelijk te beperken.

De BHV treedt snel en effectief op vanaf het moment dat zich een ongeval of brand voordoet. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn medewerkers die voor deze taken zijn geselecteerd en opgeleid. Zij voeren hun BHV-taken uit naast hun normale werkzaamheden. Jaarlijks worden de BHV’ers getraind. De training omvat EHBO en brandbestrijding.

Belevingsgericht werken

Op de afdeling waar u verblijft wordt de zorg- en dienstverlening met u en uw naasten zo goed mogelijk afgestemd. We beogen daarmee dat u onze zorg en dienstverlening als prettig en goed ervaart. Het gaat erom dat de geboden zorg optimaal aansluit bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit noemen we belevingsgericht werken. Belevingsgericht werken is ook een manier om mensen met dementie te benaderen. Hierover is op internet veel informatie te vinden.

Beweging

Beweging is voor mensen van essentieel belang. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die regelmatig bewegen langer fit blijven en de dingen kunnen blijven doen die ze prettig vinden. Hoewel we zeer zeker oog hebben voor mogelijke beperkingen, willen we het bewegen binnen Zorggroep Groningen graag stimuleren. Om goed te kunnen bewegen is soms begeleiding nodig. Als het in uw geval nodig is, zal fysiotherapie worden ingeschakeld. Ook zullen zorgmedewerkers u begeleiden bij het bewegen. Heeft u specifieke vragen over bewegen, dan kunt u bij uw EVV’er of verzorgende terecht.

Bezoek

Bezoek is te allen tijde mogelijk. U woont hier immers. Op sommige momenten is het nodig om op bijzondere tijden bezoek te ontvangen, zoals bijvoorbeeld ’s nachts. Natuurlijk is dat mogelijk, maar het is dan prettig (ook in verband met andere bewoners) om hierover even te overleggen met uw EVV’er of verzorgende.

Bibliotheek

Bij Zorggroep Groningen kunt u boeken lenen. Indien u een (grootletter) boek wilt lenen, dan kunt u terecht in de bibliotheek op de locaties Maartenshof, A.G. Wildervanck en Bloemhof. Voor boeken op de locatie Innersdijk kunt u terecht bij de activiteitenbegeleiding. Mocht u niet zelf in de gelegenheid zijn om een boek te lenen of naar de bibliotheek te gaan, dan kunt u dit regelen met de verpleging, activiteitenbegeleider of vrijwilligers van uw afdeling of woning.

BOPZ-afdeling

BOPZ staat voor Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen. Zorggroep Groningen heeft diverse BOPZ-afdelingen. Dit betekent dat de cliënten op deze afdelingen voor hun eigen veiligheid op een gesloten afdeling verblijven. De cliënten mogen wel onder begeleiding van familie en bekenden de afdeling verlaten. Hierbij verzoeken wij u om dit aan de zorgmedewerkers van de afdeling te melden.

Brandveiligheid

Alle ruimten binnen de panden van Zorggroep Groningen zijn beveiligd met een brandalarm. Medewerkers van uw afdeling weten wat te doen wanneer het brandalarm afgaat. Het brandalarm zal (zoals dat is bedoeld) behoorlijk geluid maken. Wanneer het brandalarm afgaat, kan het zijn dat u deuren hoort dichtslaan. Deuren van de zit- en slaapkamers moeten voor de brandveiligheid in het gebouw en derhalve ook voor uw eigen veiligheid gesloten blijven als deze niet zijn voorzien van een automatisch sluitsysteem. Raak niet in paniek, er is altijd personeel bij u in de buurt. Volgt u bij brand instructies van de zorgmedewerkers van de woning op. Open vuur is niet toegestaan, derhalve zijn waxinelichtjes en kaarsen verboden. Tevens is het gebruik van een elektrische deken niet toegestaan.

Brasserie

Wilt u lekker samen uit eten of heeft u iets te vieren? Kom dan eens langs in onze gezellige Brasserie (restaurant). U vindt de Brasserie op de begaande grond van elke locatie. De openingstijden worden aangegeven op de informatieborden.

Bestellingen om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren, kunt u plaatsen bij de medewerkers van de Interne dienst. Ook kunt u hier een ruimte reserveren.

Cliënten kunnen er voor kiezen om hun maaltijden te nuttigen in de Brasserie in plaats van in het appartement. ’s Middags kunt u er thee of koffie drinken (voor cliënten gratis).

Broodmaaltijden

De broodmaaltijd kunt u ‘s ochtends en ‘s avonds zelf klaarmaken in uw appartement, huiskamer of Brasserie. Er is een ruim assortiment van bruin- en witbrood, beschuit, roggebrood en diverse soorten beleg, warme dranken en melkproducten.

Bent u niet in staat uw broodmaaltijd zelfstandig te verzorgen, dan komt de broodbuffetwagen bij u langs en wordt u de broodmaaltijd klaargemaakt uitgereikt. Meer informatie hierover krijgt u van de afdeling waar u verblijft.

Bruin Café A. G. Wildervanck

In het Bruin Café van A.G. Wildervanck vinden op bepaalde momenten activiteiten plaats. Informatie hierover wordt aangegeven op de informatieborden en interne kabelkrant. Het café kan, als er geen activiteiten zijn, gehuurd worden voor feesten en partijen.

C

Calamiteiten

Zie kopje Bedrijfshulpverlening voor meer informatie.

Camerabewaking

Bij diverse in- en uitgangen van de locaties van Zorggroep Groningen zijn camera’s ten behoeve van toezicht op afstand geplaatst.
 

CarenZorgt

Zorggroep Groningen vindt het van groot belang dat er contact is tussen cliënten, familie en zorgmedewerkers. Dit ondersteunen wij door middel van het digitale cliëntportaal CarenZorgt (www.carenzorgt.nl). Met CarenZorgt krijgen u en eventueel uw naasten online inzicht in uw zorgleefplan, en kunt u de agenda bekijken waarin precies staat welke afspraken u op een dag heeft met bijvoorbeeld een arts, een fysiotherapeut of een andere behandelaar. Daarnaast kunnen u en uw naasten berichten versturen naar de zorgmedewerkers.

Als cliënt van Zorggroep Groningen ontvangt u van ons een toestemmingsformulier en de gebruikersvoorwaarden van CarenZorgt. Wilt u gebruik maken van CarenZorgt, dan dient u het toestemmingsformulier te ondertekenen en terug te geven aan uw EVV-er of een verzorgende. U ontvangt vervolgens een brief met een code waarmee u kan inloggen op Carenzorgt.nl.

U activeert CarenZorgt door naar www.carenzorgt.nl te gaan en te kiezen voor 'account aanmaken'. Vervolgens voert u de inlogcode uit de brief in. U kunt dit zelf doen, maar u mag uw code ook aan een familielid of kennis geven. Pas dan wordt CarenZorgt geactiveerd. Als u niets doet wordt CarenZorgt niet geactiveerd en wordt er geen informatie gedeeld. Wilt u meerdere personen toegang geven tot uw zorgdossier? Dan kunt u via connecties uw contacten uitnodigen.

Voor meer informatie kijk op www.carenzorgt.nl.

Centraal Antenne Installatie (CAI)

Uw kamer is voorzien van een CAI aansluiting met een standaard analoog zenderpakket.

Op de locaties Bloemhof en Innersdijk is het mogelijk om hier individueel en voor eigen rekening aanvullende digitale diensten op aan te vragen bij Ziggo, zoals digitale televisie, extra zenderpakketten, internet en bellen.

Cliëntdossier

Iedere cliënt binnen Zorggroep Groningen heeft een elektronisch cliëntdossier (ECD). In dit zogenaamde ECD zijn uw algemene gegevens, medische voorgeschiedenis en medisch dossier opgenomen. Het ECD bevat ook uw zorgleefplan dat samen met u en uw naasten door een EVV’er of verpleegkundige wordt opgesteld. Een zorgleefplan is bedoeld voor het vastleggen van uw wensen en behoeften. Daar wordt de zorg en behandeling op afgestemd. In het zorgleefplan staan verder allerlei afspraken die met u en betrokken zorgverleners zijn gemaakt.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van cliënten en familieleden. Zorggroep Groningen heeft een Centrale Cliëntenraad en er is voor iedere locatie een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad verricht in het belang van de cliënten haar werkzaamheden op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en heeft een signalerende en adviserende taak en heeft geregeld overleg met het management en het bestuur. Heeft u vragen, loopt u ergens tegenaan of wilt u wellicht deelnemen aan de cliëntenraad, dan kunt u via uw aanspreekpunt op de afdeling in contact worden gebracht met de cliëntenraad. Ook kunt u in de huisbladen van Zorggroep Groningen vinden hoe u in contact kunt komen met de cliëntenraad.

Cliëntgericht werken

Op de afdelingen wordt cliëntgericht gewerkt. Dit houdt in dat de zorg, behandeling en dienstverlening zoveel mogelijk wordt afgestemd met u en uw naasten. Een belangrijk onderdeel van cliëntgericht werken is het werken met een vast team, zodat u de medewerkers kent die aan uw afdeling zijn verbonden.

D

Dienstenformulier

Het dienstenformulier is een overzicht en machtiging van kosten die niet onder de AWBZ vallen. Bij opname dient het dienstenformulier getekend te worden door u of uw vertegenwoordiger. Het getekend dienstenformulier wordt opgenomen in uw cliëntdossier, de terugboekregeling en de bijlage met overzicht van kosten is voor uw eigen administratie. Informatie over Machtigen kunt u vinden u onder de M.

Diëtiste

De diëtist is de specialist op het gebied van voeding-gerelateerde problemen of aandoeningen. Hierbij kunt u denken aan (ongewenst) gewichtstoename of -verlies, gewichts- of voedingsproblemen bij bijvoorbeeld COPD of de ziekte van Parkinson.

Indien u op aanwijzing van de specialist ouderengeneeskunde van Zorggroep Groningen een dieet krijgt, komt de diëtiste bij u langs en zal zij in overleg met u een dieetvoorstel maken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe u gewend was te eten, uw smaak en uw eetlust. Indien het nodig is, wordt uw maaltijd aangevuld met dieetproducten (energierijke poeders, drankjes en toetjes). Als u vragen over voeding heeft, kunt u een afspraak maken met de diëtiste of informeren bij de verzorging op uw afdeling.

Indien u op advies van uw eigen huisarts of medisch specialist gebruik wilt maken van een diëtist, kunt u via een machtiging van uw eigen huisarts of medisch specialist de kosten declareren bij uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Informeer altijd bij uw ziektekostenverzekering of zij de kosten vergoeden.

Duofiets

Zorggroep Groningen beschikt over een duofiets, waarmee u samen met familie en/of een vrijwilliger een uitstapje kunt maken. U kunt de fiets reserveren en de fietssleutel ophalen bij de receptie. Hier kunt u eveneens informeren naar eventuele kosten voor het gebruik van de duofiets.

E

Eerste contactpersoon/(wettelijk) vertegenwoordiger

Alle cliënten bij Zorggroep Groningen behoren te beschikken over een eerste contactpersoon. Een contactpersoon is iemand die de cliënt tijdens de opname kan begeleiden en ondersteunen. Deze persoon is aanspreekpunt voor zowel familie en naasten, als voor de verpleging en artsen. De eerste contactpersoon heeft een ondersteunende rol, maar in principe beslist de cliënt zelf.

De contactpersoon is niet per definitie gelijk aan de (wettelijk) vertegenwoordiger. Van een (wettelijk) vertegenwoordiger is sprake wanneer cliënten wilsonbekwaam zijn en zij zelf geen besluiten meer kunnen nemen (enerzijds op persoonlijk/zorginhoudelijk gebied, anderzijds op financieel gebied). In dit geval is het noodzakelijk dat de cliënt een vertegenwoordiger heeft die beslissingen namens de cliënt neemt.

Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) kunnen de volgende personen vertegenwoordiger zijn (n.b.: zorginhoudelijk):

 1. Curator/mentor = benoemd door de rechter
 2. De schriftelijk gemachtigde = benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring)
 3. De echtgenoot of partner = niet benoemd, vrijwillig
 4. Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig

Wanneer het vertegenwoordiging betreft t.a.v. financiële belangen/goederen wordt hiervoor een bewindvoerder benoemd, tenzij er een wilsbeschikking, een levenstestament of volmacht is waarin dit anders staat geregeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het maatschappelijk werk van Zorggroep Groningen.

Eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV’er)

Iedere cliënt die woont of verblijft bij Zorggroep Groningen krijgt een Eerstverantwoordelijk verzorgende, een EVV’er, toegewezen (NB: soms is dit een verpleegkundige). Uw EVV’er is voor u en uw naasten het eerste aanspreekpunt. Hij of zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg en  maakt hierover afspraken met u en uw naasten. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan. Alle vragen die u heeft kunt u stellen aan uw EVV’er en hij/zij zal zich inzetten om voor u een antwoord te vinden.

Eigen bijdrage

De dag dat u uw kamer/woning mag betrekken geven wij door aan Zorgkantoor Groningen. Vanaf die dag bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Informatie hierover kunt u krijgen van Zorgkantoor Groningen, vanuit de folder van het CAK of bij het Informatiepunt van Zorggroep Groningen. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen uit box 3 van twee jaar geleden.

Ergotherapie

Uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde kan u adviseren om gebruik te maken van een ergotherapeut. De ergotherapeut helpt u met oefeningen voor het kunnen blijven doen van dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, eten en schrijven. De ergotherapeut kan adviezen geven ten aanzien van huisaanpassingen en overlegt met diverse instanties over bijvoorbeeld de aanschaf van hulpmiddelen zoals een rolstoel.

Indien u niet geïndiceerd bent voor zorg mét behandeling, dan kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekering via een machtiging van uw huisarts. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Informeer altijd bij uw zorgverzekering of zij de kosten vergoeden.

Expertise Behandelcentrum (EBC)

Het Expertise Behandelcentrum is onderdeel van Zorggroep Groningen. Op de vestigingen van Zorggroep Groningen behandelen onze artsen en therapeuten de cliënten die bij ons verblijven. De volgende disciplines zijn aan het Expertise Behandelcentrum verbonden: activiteitentherapeuten, artsen, diëtisten, doktersassistenten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijke verzorgers, laboranten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen, psychomotorische therapeuten en specialisten ouderen geneeskunde. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met chronische aandoeningen of complexe zorgvragen, zoals artrose, diabetes, CVA, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, osteoporose of COPD.

Het Expertise Behandelcentrum is er echter ook voor met name oudere wijk- en dorpsbewoners. Er kan gebruik worden gemaakt van de diensten op het gebied van diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in de behandeling van medewerkers in de ‘zorgsector’ met belastbaarheidsproblemen.

F

Fietsenstalling

Locatie A.G. Wildervanck:
Als u in het bezit bent van een fiets, dan kunt u deze plaatsen in de gesloten fietsenstalling aan de rechterkant van de hoofdingang. Toegang is mogelijk via uw sleutelpas.

Locatie Bloemhof:
Als u in het bezit bent van een fiets, dan kunt u deze plaatsen in de gesloten fietsenstalling bij de achteringang van Bloemhof. Uw sleutel van het appartement is tevens de sleutel van de fietsenstalling. Indien u een elektrische fiets heeft, kunt u deze opladen in deze fietsenstalling.

Locatie Innersdijk:
Als u in het bezit bent van een fiets, dan kunt u deze plaatsen in de open fietsenstalling aan de linkerkant bij de voordeur van Innersdijk.

Locatie Maartenshof:

Als u in het bezit bent van een fiets, dan kunt u deze plaatsen in de gesloten fietsenstalling bij de achteringang van Maartenshof, u heeft daarvoor een pasje nodig die te verkrijgen is bij de interne dienst. Indien u een elektrische fiets heeft, kunt u deze opladen in deze fietsenstalling.

Foto- en filmopname

Het is niet toegestaan om foto’s en/of filmmateriaal te maken van cliënten en medewerkers, mits u daarvoor toestemming heeft gekregen van de desbetreffende cliënt en/of medewerker.

Fysiotherapie

Uw huisarts of specialist (ouderen geneeskunde) kan u adviseren om gebruik te maken van een fysiotherapeut. De fysiotherapeut begeleidt u bij het herwinnen van uw zelfstandigheid door middel van oefeningen, massage of andere therapieën. De oefeningen zijn gericht op het gebied van houdingen zoals zitten, staan, liggen.

Indien u niet geïndiceerd bent voor zorg mét behandeling dan kunt u de kosten declareren via een machtiging van uw huisarts bij uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Informeer altijd bij uw zorgverzekering of zij de kosten vergoeden.

Heeft u na ontslag nog fysiotherapie nodig dan zal daar een verwijzing voor komen. Uw fysiotherapeut zal deze verwijzing regelen.

G

Geestelijke verzorging

Bij Zorggroep Groningen zijn geestelijk verzorgers werkzaam. Hun werkzaamheden bestaan uit het begeleiden en ondersteunen van cliënten rondom zingeving. De veranderingen die in de levenssituatie van de cliënten kunnen optreden, omdat er door ziekte en lichamelijke en geestelijke achteruitgang veel vragen op hen afkomen, maken dat er dikwijls veel behoefte is aan geestelijke ondersteuning. De geestelijk verzorgers kunnen samen met de cliënten nadenken over vragen rondom leven en dood, geloof en ongeloof, en de beleving van de eigen situatie. Zij zijn er voor iedereen, en breed inzetbaar.

Net als artsen zijn de geestelijk verzorgers gebonden aan een ambtsgeheim en beroepscode. Dit betekent dat gesprekken met een geestelijk verzorger vertrouwelijk zijn.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers binnen Zorggroep Groningen hebben de plicht om zorgvuldig met gegevens om te gaan. Dit is het uitgangspunt. Dit geldt in het bijzonder voor medewerkers die betrokken zijn bij de directe zorg en toegang hebben tot cliëntdossiers. Zij hebben geheimhoudingsplicht. Door Zorggroep Groningen wordt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van haar cliënten dossierinformatie aan derden verstrekt, tenzij dit op wettelijk voorschrift is vereist.

Gevonden voorwerpen

U kunt gevonden voorwerpen bezorgen of afhalen bij de receptie.

Giften

Het is niet toegestaan dat medewerkers giften aannemen. Een traktatie zoals chocolade of cake voor een bepaald team is wel toegestaan. Het niet mogen aannemen van giften geldt eveneens voor vrijwilligers.

H

Herkenbaarheid

In het belang van de herkenbaarheid dragen medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Groningen een naambadge met daarop hun naam en functie.

Hoorapparaten

Op elke locatie van Zorggroep Groningen is op bepaalde tijden een hoorspecialist aanwezig. U bent er welkom voor een servicebeurt aan uw hoortoestel, een gratis hoortest, advies, batterijtjes en ondersteunende oplossingen voor tv, radio en telefoon. Zie voor de tijden de publicatieborden op de locatie of vraag hierna bij de zorgmedewerker van de afdeling.

Huisarts

Mensen die wonen in een verpleeghuis hebben niet meer hun eigen huisarts. De huisartstaken worden na een overdracht overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde.

Mensen die wonen in een van de verzorgingshuizen van Zorggroep Groningen hebben nog wel hun eigen huisarts. Zij kunnen desgewenst zelf contact opnemen met hun huisarts. De zorgmedewerkers kunnen dit in overleg ook doen.

Huisblad

Elke locatie van Zorggroep Groningen heeft een eigen huisblad (Proatboudel, Innersdijk Nieuws, Hofnieuws en Dieverdoatsie). Deze is bedoeld voor cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers en komt vier keer per jaar uit. Hierin vindt u alle algemene en actuele informatie. Dit blad ligt op elke afdeling en bij het Informatiepunt.

Huisdieren

Het meenemen van kleine huisdieren is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk. Met het de EVV’er van uw afdeling/woning kunt u hier afspraken over maken. Uw bezoek mag huisdieren meenemen. Het huisdier mag geen overlast bezorgen bij medecliënten en/of medewerkers.

Huishouding

Uw woning/kamer en/of afdeling wordt periodiek conform een schoonmaakprogramma schoongemaakt. Afhankelijk van waar u verblijft wordt de schoonmaak uitgevoerd door een medewerker van de huishoudelijke dienst of door een medewerker van de woning/afdeling.

Huiskamer

Op iedere afdeling of woning zijn huiskamers. Dit zijn algemene ruimte waar cliënten, al dan niet met familie, kunnen verblijven. De huiskamers worden ook gebruikt voor de dagelijkse zaken zoals eten, de krant lezen, koffie drinken, televisie kijken of activiteiten op de woning. Soms worden in de huiskamers groepsactiviteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een familieavond.

Huisregels

Bij Zorggroep Groningen gelden de volgende huisregels:

 • Binnen Zorggroep Groningen geldt een algemeen rookverbod. Roken is voor cliënten enkel toegestaan in/op de daarvoor aangewezen rookruimten/plaatsen. Voor meer informatie hierover kunt terecht bij de EVV’er op uw afdeling/woning.
 • Het in bezit hebben, gebruiken en verhandelen van soft- en harddrugs is binnen Zorggroep Groningen en op het terrein van Zorggroep Groningen niet toegestaan.
 • Binnen Zorggroep Groningen is alcohol toegestaan mits het gedrag wat hieruit voortvloeit niet voor medecliënten en medewerkers als storend wordt ervaren.
 • Het (uit)lenen van geld en/of voorwerpen, van en aan cliënten/medewerkers, is niet toegestaan.
 • Bent u afwezig door bijvoorbeeld een bezoek aan vrienden of familie? Of bent u in de avond later dan normaal terug op de afdeling? Gelieve dit even door te geven op de afdeling, zodat zorgmedewerkers hiervan op de hoogte zijn.
 • In algemene ruimten van Zorggroep Groningen dient u zich netjes te kleden en te gedragen.

Hulpmiddelen

Het kan zijn dat u hulpmiddelen nodig heeft tijdens uw verblijf bij Zorggroep Groningen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een rolstoel of bijvoorbeeld steunkousen. Afhankelijk van uw verblijfsdoel (revalidatie, kortdurend verblijf, langdurig verblijf et cetera) worden de hulpmiddelen gefinancierd via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook kan het zijn dat u bepaalde hulpmiddelen zelf moet betalen of kan er een eigen bijdrage gelden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de EVV’er op uw afdeling/woning.

I

Identiteitsbewijs cliënten

Bij opname dient u te beschikken over een geldig identiteitsbewijs in het kader van de financiering van de zorg. U kunt zich legitimeren met de volgende identiteitsbewijzen:

 • Paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • ID-kaart of paspoort van een EU-land;
 • Nederlands vreemdelingendocument;
 • Rijbewijs. 

Bij opname is Zorggroep Groningen verplicht om een geldig identiteitsbewijs te vragen.

Wanneer u bij Zorggroep Groningen woont, is het niet de taak van de zorggroep om te monitoren of het identiteitsbewijs van cliënten verloopt en om u daarover te informeren. U of uw vertegenwoordiger wordt via de gemeente geïnformeerd over het verlopen van uw identiteitsbewijs. Wanneer u niet beschikt over een geldig identiteitsbewijs zou dit mogelijk tot problemen kunnen leiden bij een eventuele ziekenhuisopname. Zorggroep Groningen biedt wel de service te ondersteunen bij het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs. Wanneer u niet in staat bent om te reizen en/of u/uw vertegenwoordiger niet weet hoe een identiteitsbewijs te regelen, kunt u/kan uw vertegenwoordiger een verzoek neergeleggen bij het informatiepunt om dit praktisch te regelen (fotograaf, gemeente).

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een woning/appartement op een locatie van Zorggroep Groningen, heeft u een geldige Wlz(Wet langdurige zorg)-indicatie nodig. Deze indicatiestelling wordt gedaan door het Centrum Indicatiestelling Zorg. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij het Informatiepunt.

Informatiepunt

U kunt bij het Informatiepunt terecht voor informatie, advies, bemiddeling en aanmelding over wonen, zorg, welzijn en behandeling.

De consulent van het Informatiepunt is wekelijks op de locaties aanwezig. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met het Informatiepunt dat op werkdagen telefonisch bereikbaar is van 8.30 tot 17.00 uur op nummer: 050 - 549 57 15 .

U kunt ook mailen naar het Informatiepunt: informatiepunt@zorggroepgroningen.nl

Internetaansluiting

Zie voor meer informatie de C van Centraal Antenne Installatie (CAI).

Internetcafé

Op de locaties van Zorggroep Groningen vindt u een internetcafé. De computers in het internetcafé kunnen door cliënten en hun bezoekers gebruikt worden om te surfen op het internet. Cliënten die hulp nodig hebben bij het internetgebruik kunnen een beroep doen op de activiteitenbegeleiding. Om ook kinderen veilig te laten surfen op het internet, hebben wij een speciaal filter geplaatst waardoor bepaalde sites niet te bezoeken zijn.

Interne verhuizing/ verhuizing

Interne verhuizing als gevolg van een gewijzigde indicatie
Het kan voorkomen dat uw indicatie wijzigt waardoor u naar een andere afdeling binnen de zorggroep moet verhuizen. De kosten die samenhangen met een verhuizing n.a.v. een gewijzigde indicatie zijn voor Zorggroep Groningen.

Verhuizing op verzoek van Zorggroep Groningen
Wanneer u op initiatief van Zorggroep Groningen dient te verhuizen, dan komen deze kosten voor rekening van Zorggroep Groningen. Cliënten worden onder verantwoordelijkheid van en op kosten van ZGG verhuisd.

De meeliftende partner ontvangt geen extra vergoeding voor de inrichtingskosten wanneer deze op initiatief van Zorggroep Groningen moet verhuizen na het overlijden van de geïndiceerde partner. Deze eventuele verhuizing is van tevoren bekend bij de meeliftende partner.

Interne verhuizing op eigen verzoek
Wilt u op eigen verzoek/initiatief verhuizen naar een andere woonruimte binnen Zorggroep Groningen? Dan is dit mogelijk. Bij een verhuizing op verzoek van de cliënt zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Vooraf zal hiervoor een offerte worden opgesteld. Het gaat hierbij om de kosten die Zorggroep Groningen moet maken voor het woonklaar maken en het schilderen van de kamer/het appartement welke leeg wordt achter gelaten. Daarnaast zijn de verhuiskosten voor eigen rekening.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Cliënten in een appartement dienen minimaal een half jaar te wonen in het appartement waar de cliënt op dat moment verblijft. Dit ter voorkoming van het feit dat cliënten zichzelf niet de tijd gunnen om aan een nieuwe woonomgeving te wennen.
 • De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het Informatiepunt van Zorggroep Groningen.

Plannen verhuizing

 • Overleg met de EVV’er op de afdeling wanneer u graag wilt verhuizen i.v.m. eventuele rusttijden van medebewoners of i.v.m. de personele bezetting op de afdeling.

Inrichting van de cliëntkamer/inventaris

Zorggroep Groningen zorgt voor een basis stoffering (vloerbedekking, wanden en gordijnen) en inrichting (een tafel, een stoel, een kast, lampen, een bed, matras, beddengoed en handdoeken). Wilt u uw kamer of appartement zelf inrichten? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Binnen sommige locaties is het ook mogelijk om uw eigen kamer te stofferen, informeer bij het afdelingshoofd van uw afdeling naar de mogelijkheden.

K

Kabelkrant

De locaties Maartenshof en A.G. Wildervanck beschikken over een kabelkrant. De kabelkrant informeert u over nieuws en activiteiten van de locatie. Meer informatie over het kanaal waarop u de kabelkrant kan ontvangen, kunt u opvragen bij de Technische Dienst.

Kapper/Kapsalon

Op alle locaties van Zorggroep Groningen is op een centrale plek op de begane grond een kapsalon ingericht. De openingstijden en prijzen vindt u op een lijst bij de kapsalon. U kunt hier op afspraak en tegen contante betaling gebruik van maken.

Kerkdiensten

Op de locatie Maartenshof wordt iedere week op zondag een kerkdienst georganiseerd in de Kapel (1e etage). Voor cliënten die op de psychogeriatrische afdeling wonen in Maartenshof is er op de dinsdagmiddag van de even weken een kerkdienst in de kapel.

In Innersdijk wordt iedere zondag een kerkdienst gehouden in de Activiteitenruimte (BG). Het halen en brengen kan worden verzorgd door vrijwilligers of iemand van de verzorging.

Op de locaties Bloemhof en A.G. Wildervanck zijn geen kerkdiensten.

Klachten/klachtencommissie

Binnen Zorggroep Groningen vinden we het erg belangrijk om u de beste zorg te verlenen. Onze drive is om u, als cliënt, terug te geven wat voor u waardevol is. Daarvoor zetten onze mensen zich elke dag vol in. Natuurlijk willen we graag dat u tevreden bent over deze zorg. Als dat niet zo is, dan kunt u een klacht indienen. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Klachtenregeling en klachtencommissie
We beschikken over een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Hier moet elke zorgaanbieder over beschikken op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). We nemen alle klachten in behandeling en handelen uw klacht af. Als het mogelijk is, doen we dat naar ieders tevredenheid.

Hoe bespreekt u een klacht?
Heeft u een klacht? Bespreek deze dan met de direct betrokkene of leidinggevende. Wilt u eerst advies over hoe u het beste met uw klacht kunt omgaan, dan kunt u uw klacht altijd bespreken met de klachtenfunctionaris van Zorggroep Groningen (telefoonnummer 050 535 41 04). Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de Klachtencommissie Zorg in de provincie Groningen (Secretariaat: Postbus 6008, 9702 HA Groningen).

Koffie/thee

’s Morgens kunt u een kop koffie of thee drinken halen in de brasserie, huiskamer of recreatiezaal.  s Middags is er koffie en thee in de Brasserie en ’s avonds in de recreatiezaal. Indien het nodig is kan de koffie en thee ook in uw appartement worden geserveerd.

L

Logeermogelijkheid familie en naasten

Naast de zorg voor de cliënt vindt Zorggroep Groningen aandacht en begeleiding voor de familie en naasten van de cliënt belangrijk. Zij kennen de cliënt als geen ander en zijn ook voor medewerkers belangrijk voor het bieden van de juiste zorg aan de cliënt. In bepaalde situaties is het voor familie en naasten fijn om in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. Zorggroep Groningen biedt hiertoe overnachtingsmogelijkheden. Dit kan met een extra bed op de kamer van de cliënt of in een aparte ruimte. Maaltijden kunnen door familie en naasten in één van de brasserieën van Zorggroep Groningen genuttigd worden. Elke locatie beschikt over een brasserie. Over de logeermogelijkheden en de maaltijdvoorziening worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt.

Logopedie

Uw huisarts of specialist (ouderen geneeskunde) kan u adviseren om gebruik te maken van een logopedist. Een logopedist wordt geadviseerd indien u spraakstoornissen en/of taalproblemen heeft. De logopedist zoekt samen met u naar oefeningen die het spreken herstellen of indien dit niet mogelijk is, naar alternatieve communicatiemogelijkheden zoals schrijven, gebaren of tekenen. Informatie kunt u krijgen via uw EVV’er.

Indien u niet geïndiceerd bent voor zorg mét behandeling dan kunt u de kosten declareren via een machtiging van uw huisarts bij uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Informeer altijd bij uw zorgverzekering of zij de kosten vergoeden.

M

Maaltijdvoorziening

De warme maaltijden worden geserveerd in de Brasserie, de huiskamer en in uw appartement. U kunt kiezen of u ‘s middags of ’s avonds wilt warm eten.

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk binnen Zorggroep Groningen biedt ondersteuning bij sociale, maatschappelijke, juridische en/of financiële vraagstukken die samenhangen met de gezondheidsproblematiek en/of opname waarvoor u zorg ontvangt.
Het maatschappelijk werk legt verbinding tussen individuele problemen van immateriële aard (gedrag, verwerking, ontwikkeling, relaties) en van materiële aard (bijv. inkomen en huisvesting).

Heeft u of uw familie behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u een afspraak maken, na verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde. Zo nodig neemt de maatschappelijk werker zelf contact met u op.

Machtigen

Wij verzoeken u Zorggroep Groningen te machtigen om de voor u gemaakte kosten van het merken en wassen van kleding, deelname aan ontspanningsactiviteiten, e.d. af te mogen schrijven van uw bank- of girorekening.

Wij verzoeken u hiervoor het formulier welke u bij opname ontvangen heeft in te vullen en te ondertekenen. U kunt het formulier afgeven aan de verpleegafdeling. Eens per maand worden de kosten overzichtelijk aan u gefactureerd.

Een eenmaal afgegeven machtiging kunt u zonder opgaaf van reden intrekken, dit geldt ook voor geïncasseerde bedragen. Deze kunnen zonder opgaaf van reden binnen 1 maand na de incasso worden teruggedraaid.

Mantelzorg

Zorggroep Groningen vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden op de manier die ze zelf het liefste willen. De aanwezigheid van familie en naasten speelt hierbij een belangrijke rol. Zorggroep Groningen wil familie en naasten daarom graag betrekken bij de zorg. Dit kan in de vorm van mantelzorg. Wanneer de mantelzorger ervoor kiest mantelzorg te verlenen, en de cliënt hiermee instemt, is er binnen Zorggroep Groningen veel mogelijk. De mantelzorger kan een rol spelen bij zowel zorginhoudelijke taken als bij ondersteunende taken rondom het welzijn van de cliënt. Beroepsmatige zorg en mantelzorg kunnen elkaar versterken. Voor meer informatie over het verlenen van mantelzorg kunt u terecht bij de zorgmedewerker van de woning/afdeling waar u verblijft.

Medicatie

De specialist ouderengeneeskunde schrijft uw medicatie voor. De medicatie wordt verstrekt door de apotheek. Verstrekking en beheer is in handen van onze medewerkers. Wij zorgen ook voor de bestelling van uw medicijnen. Waar mogelijk kunt u op uw verzoek uw medicijnen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer nemen. De afspraken rondom de medicatieverstrekking worden opgenomen in uw zorgleefplan.

Voor cliënten met een indicatie zonder behandeling gelden andere afspraken die individueel met u doorgenomen worden.

Wanneer u deelneemt aan dagbehandeling van Zorggroep Groningen, wordt de medicatie niet door ons verstrekt. U dient uw eigen medicijnen van huis mee te nemen.

Medisch adviseur

Voor cliënten met een indicatie zonder behandeling is er een specialist ouderengeneeskunde aanwezig voor advies. Uw eigen huisarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor uw medische zorg.

Medisch beleid

Zorggroep Groningen heeft een medisch beleid ontwikkeld dat van toepassing is op de medische zorg van cliënten met een verblijfsindicatie inclusief behandeling. Op uw verzoek is een exemplaar van het medisch beleid beschikbaar.

 

Medische zorg

Op de verpleeglocaties (zorg met behandeling) van Zorggroep Groningen werken specialisten ouderengeneeskunde. Zij nemen de taak van uw huisarts over en zijn verantwoordelijk voor uw behandeling. Samen met u kijken zij naar uw behandelmogelijkheden en wordt uw behandelplan opgesteld.

Multidisciplinair vooroverleg

Tijdens het multidisciplinair vooroverleg wordt er door de verschillende disciplines overlegd over uw zorg en behandeling. Dit overleg geeft input voor uw zorgleefplanbespreking (zie zorgleefplanbespreking).

O

Oplevering appartement

Langdurig verblijf

Als u komt te overlijden of als u vertrekt dient u de kamer/het appartement leeg achter te laten. U of uw nabestaanden dienen uw spullen uit de accommodatie te verwijderen binnen 7 dagen na vertrek of overlijden. Wanneer deze termijn overschreden wordt, kunnen wij uw spullen drie maanden elders opslaan. Na drie maanden mag Zorggroep Groningen zelf beslissen wat wij met deze spullen doen. Voor een afspraak over de eindoplevering en indien van toepassing de overdracht van sleutels en/of toegangscontrolepasje en een toelichting op de eisen die aan de eindopname worden gesteld kunt u terecht bij de EVV’er van de woning/afdeling waar u verblijft. Nadat deze heeft vastgesteld dat de woning voldoet aan onze opleveringsvoorwaarden worden, indien van toepassing, de sleutels ingeleverd. Onze opleveringsvoorwaarden zijn als volgt:

 • De vaste appartement- en badkamerinventaris dient compleet te zijn;
 • Alles wat niet tot de vaste inrichting behoort, dient verwijderd te zijn. Bijvoorbeeld spijkers, schroeven en plakhaakjes;
 • De kamer/ het appartement moet schoon en in oorspronkelijke staat worden opgeleverd;
 • De vloerbedekking (indien u deze zelf heeft aangeschaft) moet verwijderd zijn en de vloer moet lijmvrij en egaal zijn (indien deze niet door de volgende bewoner wordt overgenomen);
 • Vloerbedekking (indien u deze zelf heeft aangeschaft) en ander groot/grofvuil dient u zelf af te voeren en kan niet in de afvalcontainer van Zorggroep Groningen.

Kortdurend verblijf (zoals eerstelijns verblijf)

U dient uw kamer binnen 24 uur na het einde van het kortdurend verblijf of bij een overplaatsing te hebben ontruimd. Wanneer dit niet gebeurt kunnen wij de kamer ontruimen en hiervoor eventueel kosten in rekening brengen.

Geriatrische revalidatiezorg

Na opname op de Geriatrische revalidatiezorg zal de kamer in principe op de dag van het vertrek of overlijden van de cliënt ontruimd moeten worden. Wanneer dat niet gebeurt, kunnen wij de kamer ontruimen en de kosten daarvan bij u in rekening brengen. Bij uitzondering, en uitsluitend in onderling overleg, kan van deze periode worden afgeweken.

Opname in een ziekenhuis

Wanneer u moet worden opgenomen in het ziekenhuis zal dat in de meeste gevallen plaatsvinden op doorverwijzing van de specialist ouderengeneeskunde. Soms is het voorafgaand aan een ziekenhuisopname van belang dat met u wordt doorgesproken wat uw wensen zijn. Soms kan het zo zijn dat u niet meer naar het ziekenhuis wilt. Dat wordt in overleg met uw arts meestal gerespecteerd.

Wanneer u in het verpleeghuis woont, keert u na de ziekenhuisopname gewoon terug naar uw eigen kamer. In een enkele uitzondering kan voorkomen dat uw gezondheidstoestand dermate is gewijzigd dat moet worden bekeken of u (intern) naar een andere afdeling moet verhuizen. Dit zal dan zorgvuldig met u en uw naasten worden besproken.

Overlijden

Na overlijden verleent de uitvaartverzorger de laatste zorg. Uw nabestaanden dienen de uitvaartverzorger van het overlijden op de hoogte te brengen. Wanneer u verblijft op een afdeling voor langdurig verblijf (‘wonen’), dan kunt u na uw overlijden, onder bepaalde voorwaarden en in overleg met de medewerkers, opgebaard worden in uw eigen zit/slaapkamer. U kunt ook opgebaard worden via een uitvaartverzorger elders. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de EVV’er op de afdeling. Op plaatsen waar cliënten tijdelijk verblijven (kortdurende zorg) is opbaren op de eigen kamer niet mogelijk.

Wanneer de overledene wordt opgebaard op de eigen kamer dan verwachten we van de familie/ verwanten dat de kamer binnen het maximum aantal van 7 dagen wordt leeg gemaakt (dag van overlijden telt hierbij niet mee). In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Locatie Maartenshof
In een huis waar iemand gewoond heeft is het respectvol om via de voordeur uitgedragen te worden. Voor Maartenshof betekent dit over het Hofplein. In overleg met de nabestaanden wordt er tijdens het naderen en het oversteken van het Hofplein naar de (rouw)auto, een akoestisch geluid gemaakt. De gebruikers op het plein worden hiermee indirect geïnformeerd dat er een uitvaart plaatsvindt. Het luiden van de klankschaal gebeurt handmatig, volgens een protocol, door de receptie. Het kan voorkomen dat onder bijzondere omstandigheden op het Hofplein deze handeling niet kan worden uitgevoerd. Bij een evenement op het Hofplein wordt alleen bij hoge uitzondering geadviseerd om een andere uitgang te nemen, namelijk de personeelsuitgang. Dat betekent in sommige gevallen dat de looproute via de kelder, onder het Hofplein door, plaatsvindt.

Twee maal per jaar wordt er een herdenkingsdienst gehouden, hiervoor wordt de familie uitgenodigd.

Locatie A.G. Wildervanck
Eenmaal per jaar wordt er een herdenkingsdienst gehouden. Als een overleden cliënt A.G. Wildervanck verlaat dan gebeurt dit door de voordeur. Als u dit niet wilt kunt u hierover afspraken maken met uw EVV’er.

Locatie Bloemhof
In de Keuvelroemte staat een gedenktafel. Hier wordt de rouwkaart getoond en kunnen cliënten/medewerkers een condoleanceregister tekenen.

Locatie Innersdijk

In Innersdijk worden overledenen door de voordeur uitgedragen. In overleg met de nabestaanden wordt er tijdens het naderen van de voordeur waar de (rouw)auto staat een klankschaal geluid. De gebruikers in de Brasserie worden hiermee indirect geïnformeerd dat er een uitvaart plaatsvindt. Het luiden van de klankschaal gebeurt handmatig, volgens een protocol, door de receptie. Het kan voorkomen dat onder bijzondere omstandigheden in de Brasserie deze handeling niet kan worden uitgevoerd. Bij een evenement in de Brasserie wordt alleen bij hoge uitzondering geadviseerd om een andere uitgang te nemen, namelijk de personeelsuitgang. Periodiek wordt er een herdenkingsdienst gehouden, hiervoor wordt de familie uitgenodigd.

P

Parkeren

Rondom elke locatie is er parkeergelegenheid. Bezoekers worden verzocht om te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Parkinsoncafé

Voor cliënten met de ziekte van Parkinson, Parkinsonismen en betrokkenen en geïnteresseerden is er het Parkinsoncafé. Hier worden thema’s besproken die met de ziekte te maken hebben en u kunt er ervaringen delen. Her Parkinson café is er op de oneven maanden elke 2e woensdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in Maartenshof.

Pedicure

Noodzakelijke voetverzorging/voetzorg is meestal onderdeel van de Wlz. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de pedicurezorg onderdeel uitmaakt van de zorgverzekeringswet. Wanneer u zelf nog in staat bent om uw voeten te verzorgen, wordt deze zorg niet vergoed (zelfzorg). Wanneer u hier niet meer toe in staat bent, dan neemt een zorgmedewerker van Zorggroep Groningen deze zorg over. Voor cliënten die een indicatie hebben voor verblijf met behandeling maakt alle noodzakelijk voetverzorging deel uit van de Wlz-zorg die u hier ontvangt. Dit geldt ook voor de medische zorg bij bijvoorbeeld diabetesvoeten. Heeft u een indicatie voor verblijf zonder behandeling, dan neemt Zorggroep Groningen de zelfzorg van u over wanneer dit noodzakelijk is. Wanneer de zorg echter geneeskundige voetzorg betreft, dan wordt dit vergoed uit de zorgverzekeringswet. U kunt hier meer over vinden in de zorgpolis van uw zorgverzekeraar. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen heeft Zorggroep Groningen een gespecialiseerde/deskundige pedicure in dienst die de noodzakelijke medische voetverzorging levert. Wilt u gebruik maken van een andere pedicure, dan zijn de kosten hiervan voor eigen rekening.          

Post

Door u te verzenden post kunt u gefrankeerd (laten) afgeven bij de receptie, de receptie verzorgt vervolgens de verzending. Uw inkomende post krijgt u overhandigd op de afdeling waar u verblijft.

Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Zorggroep Groningen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie, zoals het volledige privacyreglement en privacyverklaringen, kunt u vinden op onze website.

Psychologie

De psychologen worden ingeschakeld na verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde bij vragen over geheugen, stemming (depressie of angstklachten), gedragsproblemen (agressie) of relatiemoeilijkheden. Na overleg kan een psychologisch onderzoek worden verricht om de aard en ernst van de problemen vast te stellen en worden adviezen gegeven. Psychologische begeleiding kan geboden worden, als er bijvoorbeeld hulp nodig is bij het omgaan met ingrijpende veranderingen in het zelfbeeld. Informatie kunt u krijgen via uw EVV’er.

Publicatiebord

In diverse openbare ruimten zijn publicatieborden aanwezig. Het is uitsluitend toegestaan om op de publicatieborden posters/flyers op te hangen. Op de publicatieborden vindt u informatie over bijvoorbeeld activiteiten.

R

Reanimeren

Bij opname wordt door de arts of verpleegkundig specialist het reanimeerbeleid met u afgesproken en vastgelegd in uw dossier. Meer informatie over het reanimatiebeleid kunt u vinden in de folder 'Reanimatiebeleid Zorggroep Groningen'.

Receptie

U kunt dagelijks bij de receptie terecht met uw algemene vragen. De openingstijden vindt u op de receptiebalie.

Rolstoelbus

Zorggroep Groningen heeft de beschikking over een rolstoelbus. Deze is beschikbaar voor groepsactiviteiten. De bus is eigendom van Zorggroep Groningen en rouleert tussen drie locaties: Bloemhof, Innersdijk en Maartenshof. De rolstoelbus van A.G. Wildervanck is eigendom van Stichting Recreatie A.G. Wildervanck.

Een groep vrijwilligers is opgeleid als chauffeur. Zij worden bij toerbeurten gevraagd om te rijden. Tevens zijn er vrijwilligers als begeleiders. Wilt u als groep een uitstapje maken, neem dan contact op met de activiteitenbegeleiding. Deze kan u adviseren over de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de bus.

Rookbeleid

Meer informatie over het rookbeleid bij Zorggroep Groningen vindt onder de H van Huisregels. Het volledige document vindt u hier.

S

SAP ruimte

SAP staat voor Spoelkeuken-Afval-Papier. Meer informatie vindt u onder de A van Afval. 

Servicebus A.G. Wildervanck

Met de servicebus van de gemeente Veendam / QBuzz (Stadsdienst Veendam lijn 271) kunt u voor een gering bedrag op maandag t/m zaterdag naar de verschillende winkelcentra en het NS station worden gereden. Voor informatie kunt u contact opnemen met OV-reisinformatie, telefoonnummer: 0900-9292.

Sleutelpas/sleutel

A.G. Wildervanck verzorgingshuis
Elke cliënt ontvangt één sleutelpas. Hiervoor vragen wij u borg te betalen. De sleutelpas geeft toegang tot:

 • Hoofd toegangsdeuren
 • Het appartement
 • Fietsenstalling (indien van toepassing)

Familie en kennissen kunnen een duplicaat krijgen. Zij betalen hiervoor eveneens borg. Verlies van de sleutelpas moet men melden bij de receptie.

A.G. Wildervanck PG
Familie, kennissen kunnen een sleutelpas krijgen van voordeur en, indien gewenst, van de verpleegafdeling. Hiervoor betaalt men borg. Verlies van de sleutelpas moet men melden bij de receptie.

Bloemhof verzorgingshuis
U ontvangt twee sleutels voor uw appartement en één sleutel voor uw brievenbus. De sleutels voor uw appartement geven tevens toegang tot de achteringang van Bloemhof en de fietsenstalling voor cliënten.

U kunt sleutels bijbestellen bij de medewerker van de receptie. De kosten worden aangegeven op de bijlage van het dienstenformulier. Als u niet alle sleutels bij oplevering kun inleveren of bij verlies, dan zijn hier kosten verbonden.

Innersdijk
U ontvangt geen individuele sleutel.

Maartenshof
In overleg met de zorgmedewerkers is het mogelijk om een sleutelpas en/of sleutel te ontvangen. Voor de sleutelpas zie Cliëntenpas.

Stagiairs

Zorggroep Groningen is een erkend leerbedrijf en werkt met stagiairs, op alle locaties voor verschillende disciplines.

Stichting Recreatie A.G. Wildervanck

De Stichting Recreatie A.G. Wildervanck (SRA) is een vriendenstichting van A.G. Wildervanck. Alle cliënten kunnen donateur worden van de SRA. De stichting organiseert regelmatig sociale en culturele ontspanningsactiviteiten voor hun donateurs.

Familie, vrienden en derden kunnen de SRA eveneens financieel steunen door donateur te worden. Met de gelden exploiteert de SRA onder andere een rolstoelbus waarmee het hele jaar door uitstapjes gemaakt kunnen worden.

Storingen

Bij storingen in uw appartement kunt u via een zorgmedewerker vragen hiervan een melding te doen bij de technische dienst.

Storingen en/of defecten aan uw eigen meegebrachte inventaris, alsmede het vervangen van bijvoorbeeld gloeilampen daarvan, is voor uw eigen rekening. Zie ook Technische dienst.

T

Tandarts

4. Tandarts

Wanneer u bij Zorggroep Groningen woont en een indicatie heeft voor verblijf en behandeling, is tandheelkundige zorg onderdeel van de Wlz-zorg die Zorggroep Groningen u biedt. De kosten van de tandarts en andere mondzorg worden dan vanuit de Wlz betaald. Zorggroep Groningen heeft een gespecialiseerd tandarts in dienst om deze tandheelkundige zorg te leveren. U hoeft dus niet naar een tandarts buiten de deur. Wanneer u bij Zorggroep Groningen komt wonen wordt een bezoek aan de tandarts, en vervolgens periodieke controle, voor u geregeld. Daarnaast komt de tandarts regelmatig bij u op de afdeling. Ook kunt u wanneer nodig via uw zorgmedewerker een aparte afspraak maken met de tandarts.

4.1 Tandarts buiten Zorggroep Groningen consulteren

Indien u besluit een andere tandarts te bezoeken, zijn de kosten hiervan voor eigen rekening (nb: deze kosten worden op dat moment ook niet vergoed door de zorgverzekeraar). Voor bepaalde ingrepen, zoals het plaatsen van een beugel, kroon of brug, moet de tandarts van te voren toestemming vragen aan het zorgkantoor. Heeft u vragen over de vergoeding van de tandheelkundige zorg? Dan kunt u het beste vóór de behandeling aan de tandarts vragen hoe het met de vergoeding zit.

Taxi

Voordat u een taxi aanvraagt is het van belang dat u informeert bij u zorgverzekeraar of de taxi wordt vergoed voor controle naar het ziekenhuis. Is dit niet het geval dan zijn de gemaakte kosten voor u.

De verzorgenden van de afdeling kunnen u helpen bij het aanvragen van een taxi.

Technische dienst

De Technische dienst verricht onderhoud aan alle gebouwen, installaties en inventarissen van de organisatie. Cliënten zijn gehouden aan voorwaarden voor een veilig gebruik van zelf meegebrachte inventarisgoederen, voor bijvoorbeeld elektrische apparaten zijn wettelijke bepalingen leidend conform NEN 1010 en NEN 4130. Voor eventuele vragen kunt u de Technische dienst raadplegen. Voor het plaatsen en installeren van beeld- en geluidsapparatuur bent uzelf verantwoordelijk.

Telefoon

U heeft, afhankelijk op welke afdeling u verblijft, de mogelijkheid om een telefoon te huren welke is aangesloten op de telefooncentrale van Zorggroep Groningen. Deze dienst is niet op iedere afdeling beschikbaar. Tijdens het opnamegesprek worden de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten met u besproken. De Technische dienst verzorgt de aansluiting. De gesprekskosten worden tegen de geldende tarieven van de door de Zorggroep Groningen gecontracteerde provider middels een maandelijkse nota of bij ontslag in rekening gebracht. Gesprekken binnen de organisatie zijn gratis. Er worden geen aan- en afsluitkosten in rekening gebracht. Natuurlijk kunt u ook uw mobiele telefoon gebruiken.

Televisie

Wonen
In alle huiskamers is een TV aanwezig. Alle kamers beschikken over een eigen radio- en  televisieaansluiting waarop u uw eigen televisie kunt aansluiten (Zie ook Centrale Antenne Installatie). Het geluidsniveau mag niet hinderlijk zijn voor overige cliënten op de afdeling. Soms wordt aangeraden een koptelefoon te gebruiken (deze dient uzelf mee te brengen). In Maartenshof is het mogelijk om een televisie te huren. Als u dat wenst, kunt u dat kenbaar maken aan een zorgmedewerker.

Revalidatie en Parkinsonkliniek
Verblijft u in ons Revalidatiecentrum Maartenshof of in de Parkinsonkliniek? Dan kunt u een televisie huren. Ongeacht de verblijfsduur betaalt u hier eenmalig een bedrag van €45,- voor. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgmedewerker. Het is niet toegestaan om zelf een televisie mee te nemen.

Toiletartikelen

Zorggroep Groningen voorziet niet in de aanschaf van uw toiletartikelen (shampoo, zeep, tandenborstel, scheermes etc.). U kunt naar eigen wens en gebruik zelf uw toiletartikelen aanschaffen.

Tuin

Alle locaties van Zorggroep Groningen beschikken over diverse tuinen met terrassen waar u fijn kunt wandelen of rustig kunt zitten. De locaties Bloemhof en Maartenshof beschikken ook over een jeu de boulesbaan. Bij de locaties Bloemhof en A.G. Wildervanck is tevens een beweegtuin met fitnessapparatuur. Het gebruik van de apparatuur is op eigen risico.

V

Vakantie

Wanneer u bij Zorggroep Groningen woont met een Wlz-indicatie, bestaat er de mogelijkheid op vakantie te gaan. Wel is er bepaald beleid van toepassing bij Zorggroep Groningen waar u rekening mee dient de houden bij eventuele vakantieplannen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van medische risico’s, waar we gezamenlijk goed naar moeten kijken. Ook zijn er mogelijk beperkingen wat betreft de duur van de vakantie én kan het zijn dat u zorg nodig heeft tijdens uw vakantie die voor eigen rekening is. Heeft u vakantieplannen? Neem dan contact op met de EVV’er of verpleegkundige van de woning/afdeling waar u verblijft.

Vakantiekrachten

Op alle locaties binnen Zorggroep Groningen worden elke zomer vakantiekrachten ingezet. Weet u iemand die interesse heeft, dan kan men contact opnemen met de afdeling P&O of verwijs naar onze website: www.zorggroepgroningen.nl

Verzekeringen

Als u bij Zorggroep Groningen komt wonen, wordt u vóór opname (tijdens huisbezoek) of tijdens opname door een consulent of zorgmedewerker geïnformeerd over verzekeringen. Informatie kunt u ook vinden op de website www.informatiemap.zorggroepgroningen.nl

1. Collectieve verzekering WA

Zorggroep Groningen heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Dit is van toepassing op alle cliënten die bij Zorggroep Groningen verblijven. De verzekering geldt zowel voor binnen als buiten de locaties van Zorggroep Groningen, zolang u bij Zorggroep Groningen woont.     

1.1 Opzeggen eigen aansprakelijkheidsverzekering

Cliënten met een langdurige opname kunnen de eigen aansprakelijkheidsverzekering opzeggen. De uitgebreide huishoudelijke inboedelverzekering kunt u, indien er niemand in uw huidige woning blijft wonen, opzeggen. 

2. Collectieve brand/inboedelverzekering

Zorggroep Groningen heeft een collectieve brand/inboedelverzekering afgesloten waarbij de normale inboedel verzekerd is.

3. Aparte verzekering voor kostbaarheden

Wanneer u in het bezit bent van kostbaarheden (kostbare meubelen, antiek en dergelijke) dan dient u zelf voor de verzekering daarvan te zorgen.

4. Uitvaartverzekering

Indien u dit wenst, dient u zelf een uitvaartverzekering af te sluiten.

5. Rolstoelverzekering

Met ingang van 1 januari 2018 is Zorggroep Groningen vanuit Zorgkantoor Menzis verplicht om Wlz-cliënten die gebruik maken van een elektrische rolstoel een bruikleenovereenkomst te laten tekenen. Deze zal u bij opname aangeboden worden (of op het moment dat u gebruik gaat maken van een elektrische rolstoel). De rolstoel wordt verzekerd door Zorggroep Groningen.

6. Vergoeding schade

Indien er sprake is van schade of vermissing aan/van uw eigendommen, kunt u aan een zorgmedewerker een schadeformulier vragen en deze invullen.

7. Zoekgeraakte niet-gelabelde was

Zowel voor verblijf in hotelmatige zorg als verblijf in kleinschalige zorg geldt
dat Zorggroep Groningen niet aansprakelijk is voor kwijtgeraakte niet-gelabelde was.

Verzorgend Wassen

Lichamelijke verzorging is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg. Het principe “Verzorgend Wassen” (wassen zonder water) is een andere manier van wassen en blijkt voor veel cliënten een goede manier om rustig de dag te beginnen. De huid van de ouder wordende mens vraagt om speciale aandacht en daarin wordt met deze manier van verzorgen voorzien. Voor cliënten van Zorggroep Groningen is er een verzorgend wassen pakket samengesteld die u tegen een vergoeding kunt afnemen. U hoeft dan zelf niet meer te zorgen voor doucheschuim, shampoo, bodylotion, tandpasta, deodorant en kam et cetera. Voor vragen over de producten of over de mogelijkheden om gebruik te maken van verzorgend wassen kunt terecht bij de EVV’er van de afdeling of woning waar u verblijft.

Voedselresten

Oud brood, etensresten en dergelijke mogen beslist niet uit het raam of vanaf het balkon op het terrein worden gegooid. Dit ondanks uw goede bedoelingen voor de vogels. Op het voedsel komen namelijk ook meeuwen en ongedierte, zoals ratten en muizen af.

Vrijwilligers

Binnen Zorggroep Groningen zijn vrijwilligers werkzaam. In samenwerking met en onder verantwoording van onze medewerkers werken zij mee in onder andere de Brasserie, het internetcafé, de bibliotheek etc. Tevens zorgen zij er mede voor dat er op de locaties van Zorggroep Groningen een groot aanbod van diverse activiteiten mogelijk is.

W

Wasverzorging

Verblijf in hotelmatige zorg
De Huishoudelijke dienst/Linnenverzorging kan het wassen van uw persoonlijke kleding verzorgen. Hiervoor betaalt u een maandelijkse vergoeding. Het wassen van kleding wordt uitgevoerd in een eigen wasserij (A.G. Wildervanck en Bloemhof) of is uitbesteed aan een externe wasserij (Innersdijk en Maartenshof). Als kleding in eigen beheer bij Zorggroep Groningen wordt gewassen, dan wordt uw was dagelijks gehaald en gebracht. Was die wordt uitbesteed aan een externe wasserij, wordt drie keer per week gehaald en gebracht. De behandelperiode van deze was bedraagt gemiddeld vijf werkdagen. Om uw was te verzorgen moet al uw kleding en eventueel zelf meegenomen linnengoed gelabeld worden met een streepjescode(kleding merken/labelen).. Aan het labelen zijn kosten verbonden. Denkt u er ook aan naderhand aangeschafte kledingstukken en het eventueel zelf meegenomen linnengoed te laten labelen. Tijdens het opnamegesprek worden de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten met u besproken. In verband met machinale bewassing van kleding, vragen wij u goed wasbare kleding mee te nemen. Voor kledingreparaties dient u zelf zorg te dragen. Voor niet gelabeld zoekgeraakte wasgoed is Zorggroep Groningen niet aansprakelijk.

Verblijf in kleinschalige zorg
Uw persoonlijke kleding en linnengoed kan door de medewerkers van de woning gewassen worden. Hiervoor betaalt u een maandelijkse vergoeding. In een woning is een wasmachine en droger aanwezig. Om uw was te verzorgen moet al uw kleding en linnengoed gelabeld worden met een streepjescode (kleding merken/labelen). Aan het labelen zijn kosten verbonden. Denkt u er ook aan naderhand aangeschafte kledingstukken en het eventueel zelf meegenomen linnengoed te laten labelen. Tijdens het opnamegesprek worden de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten met u besproken. In verband met machinale bewassing van kleding, vragen wij u goed wasbare kleding mee te nemen. Voor kledingreparaties dient u zelf zorg te dragen. Voor niet gelabeld zoekgeraakte wasgoed is Zorggroep Groningen niet aansprakelijk.

Welke zorg valt er onder uw verblijf?

De zorg die u ontvangt bij Zorggroep Groningen is afhankelijk van uw indicatie. Zorg kan o.a. gefinancierd worden via:

 • het Zorgkantoor o.b.v. de Wet langdurige zorg (Wlz) (langdurig verblijf met of zonder behandeling bij Zorggroep Groningen)
 • de zorgverzekeraar o.b.v. de Zorgverzekeringswet (Zvw) (bijvoorbeeld revalidatiezorg of herstelzorg). Bij alle zorgvormen kan een eigen bijdrage gelden voor de zorg waar u gebruik van maakt.

Hierover wordt u geïnformeerd voor/bij opname. Voor meer informatie over de zorg waar u exact recht op heeft kunt u terecht bij het Informatiepunt van Zorggroep Groningen. Informatie over zorg binnen het verzekerde pakket van de Wlz staat hieronder kort beschreven.

Welke zorg valt onder het verzekerde pakket van de Wlz?

Heeft u een Wlz-indicatie ‘Verblijf met Behandeling’? Dan heeft u naast begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling ook recht op bijvoorbeeld hulpmiddelenzorg, tandheelkundige zorg en farmacie. Dit geldt vanaf de eerste dag dat u bij Zorggroep Groningen verblijft, en wordt voor u geregeld. Om hiervan gebruik te kunnen maken, is het voorwaarde dat zowel het verblijf als de zorg door dezelfde instelling worden geleverd. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK, en zorgt ervoor dat u meebetaalt aan de kosten van de zorg. Het CAK legt in deze folder uit hoe zij uw eigen bijdrage berekenen, en hoe u deze kunt betalen.

De zorg die geleverd wordt op basis van de Wlz kent zijn beperkingen. Het kan daarom zinvol zijn om, naast de basisverzekering die voor u verplicht blijft, een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij uw keuze voor het afsluiten van een aanvullende verzekering kunt u laten meewegen welke zorg u vanuit Zorggroep Groningen krijgt. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

WiFi

Zorggroep Groningen heeft gratis WiFi voor cliënten, bezoekers en medewerkers. Om gebruik te maken van het WiFi netwerk dient u de algemene internetvoorwaarden van Zorggroep Groningen te accepteren. Wanneer u kiest voor het netwerk ZGG-Gast wordt u hier automatisch naar doorverwezen.

Winkel

Op onze locaties Bloemhof, A.G. Wildervanck en Maartenshof kunt u gebruik maken van onze eigen winkel. Het assortiment is per winkel afgestemd op de behoefte van de locatie en kan dus verschillen. Over het algemeen bestaat het assortiment uit versnaperingen, dranken, toiletarti­kelen, kaarten e.d. De openingstijden vindt u nabij de ingang van de winkel.

Winkels in de omgeving

Locatie A.G. Wildervanck
Winkelcentrum Dukdalf op ca. 400 meter afstand.

Locatie Bloemhof
Bloemhof bevindt zich direct aan het winkelcentrum.

Locatie Innerdijk
Er is een winkelcentrum in het centrum van Ten Boer op ca.1,2 km afstand.

Locatie Maartenshof
Er is een klein winkelcentrum in de wijk ‘De Hoornse meer’ op ca. 700 meter afstand alsmede het Overwinningsplein met verscheidene winkels is op ca. 800 meter.

Z

Ziekenhuisbezoek of andere bezoeken

Kunt u voor normaal medische zorg niet meer alleen een arts of therapeut bezoeken? Dan zorgen wij dat u begeleiding krijgt. U mag natuurlijk ook altijd uw familie vragen om met u mee te gaan.

De eerste contactpersoon wordt gevraagd om begeleiding te geven naar het ziekenhuis. In bijzondere gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een vrijwilliger. Dit moet echter op tijd aangevraagd worden bij de zorgmedewerkers.

Zonwering

Als het raam van uw kamer/appartement aan een zonzijde is gelegen, is het raam voorzien van buitenzonwering. Behalve dat deze individueel te bedienen is, kan deze op afstand en/of automatisch worden bediend. De automatische bediening houdt rekening met wanneer de zon schijnt, het regent en er veel wind is.

De bediening wordt geblokkeerd als er aan de gevel wordt gewerkt en als de ramen aan de buitenzijde worden gewassen.

Voor locatie Innersdijk geldt: het raam van uw kamer is voorzien van een handmatig te bedienen buitenzonwering.

Zorgcoördinatie

Iedere cliënt die woont of verblijft bij Zorggroep Groningen krijgt een eigen contactpersoon toegewezen. Dit kan een eerstverantwoordelijk verzorgende of een verpleegkundige zijn.  Uw contactpersoon is voor u en uw naasten het eerste aanspreekpunt. Hij of zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg en maakt hierover afspraken met u en uw naasten. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan. Alle vragen die u heeft kunt u stellen aan uw contactpersoon. Hij/zij zal zich inzetten om met u een antwoord of een oplossing  te vinden.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Op deze website kan iedereen zijn ervaringen delen met zorginstellingen. De website geeft objectieve informatie om zo te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij u past. Zorggroep Groningen vindt het belangrijk om te weten wat u vindt van onze zorgverlening. Door uw ervaringen met Zorggroep Groningen te delen op ZorgkaartNederland.nl kunt u laten zien wat goed gaat en wat beter kan.

Zorgbehandelplan

Op de revalidatieafdelingen wordt gewerkt met een zorgbehandelplan. In het zorgbehandelplan zijn alle afspraken rondom de zorg en behandeling van revalidanten vastgelegd.

Zorgleefplan

Iedere cliënt die woont binnen Zorggroep Groningen of naar de dagbehandeling gaat, heeft een Zorgleefplan. Een Zorgleefplan wordt door uw EVV’er in afstemming met u en uw naasten opgesteld. Al uw wensen, behoeften, ondersteuningsvragen en (gezondheids)risico’s staan in uw Zorgleefplan beschreven. Daarnaast staan in een Zorgleefplan de afspraken die met u en uw naasten zijn gemaakt. Het Zorgleefplan maakt onderdeel uit van uw cliëntdossier. Uw dossier is inzichtelijk voor alle bij uw zorg betrokken zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders en behandelaren. Op die manier zijn zij op de hoogte van uw situatie en kunnen zorg, welzijn en behandeling optimaal worden afgestemd.

Zorgleefplanbespreking

Uw Zorgleefplan wordt tenminste tweemaal per jaar met u besproken door uw arts en EVV’er. Desgewenst mag u bij de zorgleefplanbespreking anderen uitnodigen zoals uw contactpersoon of een betrokken behandelaar. Tijdens de zorgleefplanbespreking wordt samen met u nagegaan of uw zorgleefplan nog aansluit bij uw wensen en behoeften, maar ook bij uw gezondheidstoestand. U maakt met elkaar nieuwe afspraken voor het komende half jaar en u of uw contactpersoon tekent voor akkoord.

Zorgverzekering

Iedere cliënt dient een zorgverzekering te hebben. Bij opname kan worden gevraagd om uw zorgverzekeringspas.